Programació comunitària

Què és la Programació comunitària de la Serra d’en Mena?

La Programació Comunitària de la Serra d’en Mena és un document obert i participatiu que recull un conjunt de propostes i activitats organitzades des del sí de la comunitat i que tenen com a objectiu millorar la convivència, incidint especialment en els infants i joves. Amb propostes d’accions concretes i obertes a totes les persones que hi vulguin participar, es teixeix una xarxa de relacions, de treball i col·laboració entre les entitats, agents comunitaris i ciutadans del Fondo, Raval, Santa Rosa i Safaretjos. Junts, es crea un model d’intervenció social que promou de manera més eficient la igualtat d’oportunitats, el benestar i la cohesió social.

Les actuacions que es proposen a la programació giren al voltant d’un nus crític. Una idea central que li dóna sentit a tot:

La igualtat d’oportunitats en la infància, l’adolescència i la joventut

El procés que es du a terme a la Serra d’en Mena té la voluntat de deixar un empremta indeleble en els barris que pugui renovar la manera en la que s’estableixen relacions i es creen vincles entre persones. Aquesta acció transformadora incorpora en la part central de la seva execució la millora del llegat dels nostres joves: crear des del present un futur en el qual s’equiparin les seves possibilitats i generar un nou marc de relacions en el qual creixin en una comunitat més unida, més integradora i més social. És destacable la coincidència amb les línies de treball establertes al Pla d’Acció Municipal (PAM) en relació als àmbits de treball prioritaris:

• Barris saludables
• Comunitat educadora
• Convivència i cohesió social

Aquestes tres àrees d’intervenció esdevenen compartiments capaços d’ordenar les grans propostes d’acció sorgides i que esdevindran l’aplicació pràctica d’aquesta programació.
S’han incorporat un total de 37 accions i projectes en els tres àmbits esmentats i totes compten amb la coresponsabilitat dels protagonistes del territori: institucions, professionals i ciutadania, en totes les seves formes que s’han organitzat en quatre taules de treball.

1. La formació intercultural
2. L’espai famílies i el reforç escolar
3. La dinamització de l’espai públic i els patis oberts
4. La prescripció social (el funcionament d’aquesta taula està supeditat a la Taula de Salut Comunitària)

 

Programació ComunitàriaDef

Llegeix també: Què és la Monografia comunitària de la Serra d’en Mena