Programació comunitària

Què és la Programació comunitària de la Serra d’en Mena?

Descarrega’t el document de la Programació Comunitària

La Programació Comunitària de la Serra d’en Mena és un document obert i participatiu que recull un conjunt d’iniciatives i activitats organitzades des del sí de la comunitat i que tenen com a objectiu millorar la convivència, incidint especialment en els infants i joves. Amb propostes d’accions concretes i obertes a totes les persones que hi vulguin participar, es teixeix una xarxa de relacions, de treball i col·laboració entre les entitats, agents comunitaris i ciutadans del Fondo, Raval, Santa Rosa i Safaretjos. Dona resposta als reptes del diagnòstic comunitari, a través de tres àmbits de treball:

• Barris saludables
• Comunitat educadora
• Convivència i cohesió social

Així, es crea un model d’intervenció social que promou de manera més eficient la igualtat d’oportunitats, el benestar i la cohesió social. Les actuacions que es proposen a la programació giren al voltant d’un nus crític. Una idea central que li dóna sentit a tot i que coincideix amb el focus establert al Pla d’Acció Municipal (PAM):

La igualtat d’oportunitats en la infància, l’adolescència i la joventut

El procés que es du a terme a la Serra d’en Mena té la voluntat de deixar un empremta indeleble en els barris que pugui renovar la manera en la que s’estableixen relacions i es creen vincles entre persones. Aquesta acció transformadora incorpora en la part central de la seva execució la millora del llegat dels nostres joves: crear des del present un futur en el qual s’equiparin les seves possibilitats i generar un nou marc de relacions en el qual creixin en una comunitat més unida, més integradora i més social.

Les tres àrees d’intervenció esmentades esdevenen compartiments capaços d’ordenar les grans propostes d’acció sorgides i que seran l’aplicació pràctica d’aquesta programació.
S’han incorporat un total de 29 accions i projectes en els tres àmbits esmentats que compten amb la coresponsabilitat dels protagonistes del territori: institucions, professionals i ciutadania, en totes les seves formes que s’han organitzat en quatre espais de treball per projectes.

1. L’espai famílies i el reforç educatiu
2. La dinamització de l’espai públic
3. La implementació de la prescripció social (el funcionament d’aquest espai està supeditat a la Taula de Salut Comunitària)
4. Suport a l’alimentació saludable dels 0 als 3 anys (el funcionament d’aquest espai està supeditat a la Taula de Salut Comunitària)

Llegeix també: Què és la Monografia comunitària de la Serra d’en Mena