Ofcina local d’habitatge

Adreça postal: Plaça José Cámara de la Hoz, s/n Santa Coloma de Gramenet (08923)
Telèfon: 933 924 745
e-mail: informacio@gramepark.cat
Web: OHL
TIPUS D’ENTITAT/RECURS
Recurs, Servei o Dispositiu de l’Administració Local
DESCRIPCIÓ D’ENTITAT/RECURS
L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) és un servei, a traves de la qual es desenvolupen les actuacions del Pla Local d'Habitatge i es dóna resposta a les necessitats ciutadanes en matèria d’habitatge des d’una finestra única.
BARRI D’INTERVENCIÓ
Sta. Coloma de Gramenet
PROGRAMES
Borsa d’Habitatge de lloguer:
Servei que realitza la intermediació del parc privat d’habitatges de lloguer, realitzant les tasques oportunes per llogar l’habitatge amb les màximes garanties i realitzant el seguiment del contracte davant les incidències que puguin sortir.

Habitatges de Protecció Oficial:
Promoció I adjudicació i gestió dels habitatges amb Protecció Oficial com a un recurs d’allotjament i convivència per a famílies, per tal d’afavorir a aquells sectors perceptors de rendes mitges, així com els de rendes baixes, amb dificultats econòmiques i/o amb risc d’exclusió social.

Registre de sol·licitants d’habitatge públic:
Gestió, recepció i derivació a l’Agència de l’Habitatge de les sol·licituds d’inscripció en el registre de sol·licitants d’habitatge públic. El Registre és un instrument legal per aconseguir un ús eficient dels recursos públics i una gestió adequada del parc d'habitatges amb protecció oficial al municipi.

Ajuts al pagament del lloguer:
Gestió administrativa de les sol·licituds d’ajuts per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats. Aquestes prestacions les atorga l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Ajuts d’urgència especial:
Gestió administrativa de les sol·licituds de les prestacions econòmiques de especial urgència, per a afrontar situacions d’emergència a l’àmbit de l’habitatge. La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l'habitatge de persones i famílies, per prevenir l'exclusió social que pot suposar la pèrdua de l'habitatge que constitueix la seva residència habitual i permanent.

Ajuts a la rehabilitació:
Assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés de sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis, prioritzant l’habitabilitat i accessibilitat.

Servei d’intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH):
Servei adreçat a les persones que no poden fer front al pagament de la hipoteca o que preveuen que no ho podran fer. S'ofereix informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres pel manteniment de l'habitatge per part de la persona propietària i el seu nucli familiar.
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Assessorament Ciutadà en Matèria d’Habitatge
A QUI S’ADREÇA?
Ciutadania
HORARI
D’octubre a maig:
Dilluns i dijous: de 8:30h a 15:00h
Dimarts i dimecres: de 8:30h a 18:00h
Divendres: de 8:30h a 14:00h
De juny a setembre i quinzenes de setmana santa i Nadal:
Dilluns a dijous: de 8:30h a 15:00h
Divendres: de 8:30h a 14:00h